Vi er pt. uden hjemmeside, men det vil være muligt, her på siden at følge med i kommende begivenheder.

STØT FOLKEBEVÆGELSEN BLIV MEDLEM.

 

Vedtægter for Esbjerg-komitéen mod EU 

 

1.  Navn og hjemsted 

 

Foreningens navn er Esbjerg-komitéen mod EU

Esbjerg-komitéen mod EU er hjemmehørende i Esbjerg-kommune.

2.  Formål og arbejde

Formålet og idégrundlaget med Esbjerg-komitéen mod EU er:

   at viderebringe sandfærdig og folkeoplysende information om forholdet mellem

Danmark og EU til lokalbefolkningen

   Esbjerg-komitéen mod EU arbejder på demokratiets og menneskerettighedernes grundlag og er uafhængig af partipolitik

   Esbjerg-komitéen mod EU arbejder for dansk udmeldelse af EU

   Esbjerg-komitéen mod EU's formål søges navnlig opnået ved offentlige møder af folkeoplysende og kulturel karakter og gennemføre øvrige aktiviteter i samarbejde med andre organisationer, foreninger, institutioner og virksomheder.

3.  Medlemsforhold

Komitéens medlemmer består af enkeltpersoner, der er medlem af Folkebevægelsen mod EU og er bosiddende i Esbjerg-komitéens område.

Organisation

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i 1. kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel på hjemmesiden. Dagsordenen skal mindst indeholde:

1.  Velkomst

2.  Valg af dirigent og referent, godkendelse af dagsorden

3.  Beretninger: Bestyrelsens beretning / Kassererens beretning

4.  Fremtidigt arbejde

5.  Fastsættelse af lokalkontingent.

6.  Indkomne forslag.

7.  Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

8.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.  Eventuelt

På generalforsamlingen vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for et år af gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Der betales lokalkontingent. Generalforsamlingen fastsætter hvert år størrelsen af lokalkontingentet.

Formanden og kassereren tegner komitéen. Kassereren tegner komitéen økonomisk. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen.

Valgbestemmelser

Alle medlemmer er stemmeberettigede.

Alle afstemninger foregår ved almindelig stemmeflerhed. Personvalg skal foregå skriftligt, og der kan stemmes på højst det antal personer som skal vælges, dog mindst på 1 over halvdelen.

Delegerede til Folkebevægelsens landsmøde vælges på det sidste medlemsmøde inden tilmeldingsfristen til landsmødet udløber.

Opløsning af komitéen

Nærværende vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Komitéen kan kun opløses på en generalforsamling, og aktiverne overgår til Folkebevægelsen mod EU.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 25. april 1983.

Rettet:    d. 17 / 1 1989, jan. 1994, 27 / 2 1996, 19 / 2 1997, 21 / 1 1998; 10 / 2 2002; 10 / 2 2006;3 / 2 2012; 26 / 2 2020, 17/ 8 2021

 

Dirigent: 

 

 

 

STØT FOLKEBEVÆGELSEN BLIV MEDLEM.